existential shadow

gorbigorbi:

Viktoria Terioshkina rehearsal “The Legend of Love”, Mariinsky Ballet Photographer Sasha Gouliaev

gorbigorbi:

Viktoria Terioshkina
rehearsal “The Legend of Love”, Mariinsky Ballet
Photographer Sasha Gouliaev

(via beautyofballet)